امربه معروف ونهی ازمنکر
52 بازدید
موضوع: الهیات و معارف اسلامی
مصاحبه کننده : رادیو تبریز
محل مصاحبه : تبریز
نحوه تهیه : فردی
تعداد شرکت کننده : 0